ChraLamp

Items: 150 of 1227, per page
 • Mã ChraLamp#DCL-2309
  Lamp TypeBóng đèn tia cực tím D2 dùng cho HPLC
  StatusJ - prealigned
  Life Time T - with timer
  Tag
  Dùng cho thiết bị của hãng#Applied Biosystems (ABI)
  Model máy HPLC471A
  Mã part gốc của hãng#2900-0484
  Mã sản phẩm#SD 1151-02 TJ
  Mã Heraeus#80062563
  Mã Sciencix#-
  Có thể dùng cho các model#Applied Biosystems (ABI)�- 120, 120A, 130, 130A, 230A, 270A-HAT (CZE), 471A, 757, 759, 759A, 773, 775, 783, 783A, 785A, 980, 1000S, SF 757, SF 759, SF 759A, SF 773, SF 775, SF 783, SF 783A, SF 785A, SF 980, SF 1000S
  Các mã tương đương của hãng#OEM number*: 2900-0490
  Đặt hàng tại AALamp.comDCL-2309
  • ₫566
 • Mã ChraLamp#DCL-2310
  Lamp TypeBóng đèn tia cực tím D2 dùng cho HPLC
  StatusJ - prealigned
  Life Time T - with timer
  Tag
  Dùng cho thiết bị của hãng#Applied Biosystems (ABI)
  Model máy HPLC757
  Mã part gốc của hãng#2900-0484
  Mã sản phẩm#SD 1151-02 TJ
  Mã Heraeus#80062563
  Mã Sciencix#-
  Có thể dùng cho các model#Applied Biosystems (ABI)�- 120, 120A, 130, 130A, 230A, 270A-HAT (CZE), 471A, 757, 759, 759A, 773, 775, 783, 783A, 785A, 980, 1000S, SF 757, SF 759, SF 759A, SF 773, SF 775, SF 783, SF 783A, SF 785A, SF 980, SF 1000S
  Các mã tương đương của hãng#OEM number*: 2900-0491
  Đặt hàng tại AALamp.comDCL-2310
  • ₫566
 • Mã ChraLamp#DCL-2311
  Lamp TypeBóng đèn tia cực tím D2 dùng cho HPLC
  StatusJ - prealigned
  Life Time T - with timer
  Tag
  Dùng cho thiết bị của hãng#Applied Biosystems (ABI)
  Model máy HPLC759
  Mã part gốc của hãng#2900-0484
  Mã sản phẩm#SD 1151-02 TJ
  Mã Heraeus#80062563
  Mã Sciencix#-
  Có thể dùng cho các model#Applied Biosystems (ABI)�- 120, 120A, 130, 130A, 230A, 270A-HAT (CZE), 471A, 757, 759, 759A, 773, 775, 783, 783A, 785A, 980, 1000S, SF 757, SF 759, SF 759A, SF 773, SF 775, SF 783, SF 783A, SF 785A, SF 980, SF 1000S
  Các mã tương đương của hãng#OEM number*: 2900-0492
  Đặt hàng tại AALamp.comDCL-2311
  • ₫566
 • Mã ChraLamp#DCL-2312
  Lamp TypeBóng đèn tia cực tím D2 dùng cho HPLC
  StatusJ - prealigned
  Life Time T - with timer
  Tag
  Dùng cho thiết bị của hãng#Applied Biosystems (ABI)
  Model máy HPLC759A
  Mã part gốc của hãng#2900-0484
  Mã sản phẩm#SD 1151-02 TJ
  Mã Heraeus#80062563
  Mã Sciencix#-
  Có thể dùng cho các model#Applied Biosystems (ABI)�- 120, 120A, 130, 130A, 230A, 270A-HAT (CZE), 471A, 757, 759, 759A, 773, 775, 783, 783A, 785A, 980, 1000S, SF 757, SF 759, SF 759A, SF 773, SF 775, SF 783, SF 783A, SF 785A, SF 980, SF 1000S
  Các mã tương đương của hãng#OEM number*: 2900-0493
  Đặt hàng tại AALamp.comDCL-2312
  • ₫566
 • Mã ChraLamp#DCL-2313
  Lamp TypeBóng đèn tia cực tím D2 dùng cho HPLC
  StatusJ - prealigned
  Life Time T - with timer
  Tag
  Dùng cho thiết bị của hãng#Applied Biosystems (ABI)
  Model máy HPLC773
  Mã part gốc của hãng#2900-0484
  Mã sản phẩm#SD 1151-02 TJ
  Mã Heraeus#80062563
  Mã Sciencix#-
  Có thể dùng cho các model#Applied Biosystems (ABI)�- 120, 120A, 130, 130A, 230A, 270A-HAT (CZE), 471A, 757, 759, 759A, 773, 775, 783, 783A, 785A, 980, 1000S, SF 757, SF 759, SF 759A, SF 773, SF 775, SF 783, SF 783A, SF 785A, SF 980, SF 1000S
  Các mã tương đương của hãng#OEM number*: 2900-0494
  Đặt hàng tại AALamp.comDCL-2313
  • ₫566
 • Mã ChraLamp#DCL-2314
  Lamp TypeBóng đèn tia cực tím D2 dùng cho HPLC
  StatusJ - prealigned
  Life Time T - with timer
  Tag
  Dùng cho thiết bị của hãng#Applied Biosystems (ABI)
  Model máy HPLC775
  Mã part gốc của hãng#2900-0484
  Mã sản phẩm#SD 1151-02 TJ
  Mã Heraeus#80062563
  Mã Sciencix#-
  Có thể dùng cho các model#Applied Biosystems (ABI)�- 120, 120A, 130, 130A, 230A, 270A-HAT (CZE), 471A, 757, 759, 759A, 773, 775, 783, 783A, 785A, 980, 1000S, SF 757, SF 759, SF 759A, SF 773, SF 775, SF 783, SF 783A, SF 785A, SF 980, SF 1000S
  Các mã tương đương của hãng#OEM number*: 2900-0495
  Đặt hàng tại AALamp.comDCL-2314
  • ₫566
 • Mã ChraLamp#DCL-2315
  Lamp TypeBóng đèn tia cực tím D2 dùng cho HPLC
  StatusJ - prealigned
  Life Time T - with timer
  Tag
  Dùng cho thiết bị của hãng#Applied Biosystems (ABI)
  Model máy HPLC783
  Mã part gốc của hãng#2900-0484
  Mã sản phẩm#SD 1151-02 TJ
  Mã Heraeus#80062563
  Mã Sciencix#-
  Có thể dùng cho các model#Applied Biosystems (ABI)�- 120, 120A, 130, 130A, 230A, 270A-HAT (CZE), 471A, 757, 759, 759A, 773, 775, 783, 783A, 785A, 980, 1000S, SF 757, SF 759, SF 759A, SF 773, SF 775, SF 783, SF 783A, SF 785A, SF 980, SF 1000S
  Các mã tương đương của hãng#OEM number*: 2900-0496
  Đặt hàng tại AALamp.comDCL-2315
  • ₫566
 • Mã ChraLamp#DCL-2316
  Lamp TypeBóng đèn tia cực tím D2 dùng cho HPLC
  StatusJ - prealigned
  Life Time T - with timer
  Tag
  Dùng cho thiết bị của hãng#Applied Biosystems (ABI)
  Model máy HPLC783A
  Mã part gốc của hãng#2900-0484
  Mã sản phẩm#SD 1151-02 TJ
  Mã Heraeus#80062563
  Mã Sciencix#-
  Có thể dùng cho các model#Applied Biosystems (ABI)�- 120, 120A, 130, 130A, 230A, 270A-HAT (CZE), 471A, 757, 759, 759A, 773, 775, 783, 783A, 785A, 980, 1000S, SF 757, SF 759, SF 759A, SF 773, SF 775, SF 783, SF 783A, SF 785A, SF 980, SF 1000S
  Các mã tương đương của hãng#OEM number*: 2900-0497
  Đặt hàng tại AALamp.comDCL-2316
  • ₫566
 • Mã ChraLamp#DCL-2317
  Lamp TypeBóng đèn tia cực tím D2 dùng cho HPLC
  StatusJ - prealigned
  Life Time T - with timer
  Tag
  Dùng cho thiết bị của hãng#Applied Biosystems (ABI)
  Model máy HPLC785A
  Mã part gốc của hãng#2900-0484
  Mã sản phẩm#SD 1151-02 TJ
  Mã Heraeus#80062563
  Mã Sciencix#-
  Có thể dùng cho các model#Applied Biosystems (ABI)�- 120, 120A, 130, 130A, 230A, 270A-HAT (CZE), 471A, 757, 759, 759A, 773, 775, 783, 783A, 785A, 980, 1000S, SF 757, SF 759, SF 759A, SF 773, SF 775, SF 783, SF 783A, SF 785A, SF 980, SF 1000S
  Các mã tương đương của hãng#OEM number*: 2900-0498
  Đặt hàng tại AALamp.comDCL-2317
  • ₫566
 • Mã ChraLamp#DCL-2318
  Lamp TypeBóng đèn tia cực tím D2 dùng cho HPLC
  StatusJ - prealigned
  Life Time T - with timer
  Tag
  Dùng cho thiết bị của hãng#Applied Biosystems (ABI)
  Model máy HPLC980
  Mã part gốc của hãng#2900-0484
  Mã sản phẩm#SD 1151-02 TJ
  Mã Heraeus#80062563
  Mã Sciencix#-
  Có thể dùng cho các model#Applied Biosystems (ABI)�- 120, 120A, 130, 130A, 230A, 270A-HAT (CZE), 471A, 757, 759, 759A, 773, 775, 783, 783A, 785A, 980, 1000S, SF 757, SF 759, SF 759A, SF 773, SF 775, SF 783, SF 783A, SF 785A, SF 980, SF 1000S
  Các mã tương đương của hãng#OEM number*: 2900-0499
  Đặt hàng tại AALamp.comDCL-2318
  • ₫566
 • Mã ChraLamp#DCL-2319
  Lamp TypeBóng đèn tia cực tím D2 dùng cho HPLC
  StatusJ - prealigned
  Life Time T - with timer
  Tag
  Dùng cho thiết bị của hãng#Applied Biosystems (ABI)
  Model máy HPLC1000S
  Mã part gốc của hãng#2900-0484
  Mã sản phẩm#SD 1151-02 TJ
  Mã Heraeus#80062563
  Mã Sciencix#-
  Có thể dùng cho các model#Applied Biosystems (ABI)�- 120, 120A, 130, 130A, 230A, 270A-HAT (CZE), 471A, 757, 759, 759A, 773, 775, 783, 783A, 785A, 980, 1000S, SF 757, SF 759, SF 759A, SF 773, SF 775, SF 783, SF 783A, SF 785A, SF 980, SF 1000S
  Các mã tương đương của hãng#OEM number*: 2900-0500
  Đặt hàng tại AALamp.comDCL-2319
  • ₫566
 • Mã ChraLamp#DCL-2320
  Lamp TypeBóng đèn tia cực tím D2 dùng cho HPLC
  StatusJ - prealigned
  Life Time T - with timer
  Tag
  Dùng cho thiết bị của hãng#Applied Biosystems (ABI)
  Model máy HPLCSF 757
  Mã part gốc của hãng#2900-0484
  Mã sản phẩm#SD 1151-02 TJ
  Mã Heraeus#80062563
  Mã Sciencix#-
  Có thể dùng cho các model#Applied Biosystems (ABI)�- 120, 120A, 130, 130A, 230A, 270A-HAT (CZE), 471A, 757, 759, 759A, 773, 775, 783, 783A, 785A, 980, 1000S, SF 757, SF 759, SF 759A, SF 773, SF 775, SF 783, SF 783A, SF 785A, SF 980, SF 1000S
  Các mã tương đương của hãng#OEM number*: 2900-0501
  Đặt hàng tại AALamp.comDCL-2320
  • ₫566
 • Mã ChraLamp#DCL-2321
  Lamp TypeBóng đèn tia cực tím D2 dùng cho HPLC
  StatusJ - prealigned
  Life Time T - with timer
  Tag
  Dùng cho thiết bị của hãng#Applied Biosystems (ABI)
  Model máy HPLCSF 759
  Mã part gốc của hãng#2900-0484
  Mã sản phẩm#SD 1151-02 TJ
  Mã Heraeus#80062563
  Mã Sciencix#-
  Có thể dùng cho các model#Applied Biosystems (ABI)�- 120, 120A, 130, 130A, 230A, 270A-HAT (CZE), 471A, 757, 759, 759A, 773, 775, 783, 783A, 785A, 980, 1000S, SF 757, SF 759, SF 759A, SF 773, SF 775, SF 783, SF 783A, SF 785A, SF 980, SF 1000S
  Các mã tương đương của hãng#OEM number*: 2900-0502
  Đặt hàng tại AALamp.comDCL-2321
  • ₫566
 • Mã ChraLamp#DCL-2322
  Lamp TypeBóng đèn tia cực tím D2 dùng cho HPLC
  StatusJ - prealigned
  Life Time T - with timer
  Tag
  Dùng cho thiết bị của hãng#Applied Biosystems (ABI)
  Model máy HPLCSF 759A
  Mã part gốc của hãng#2900-0484
  Mã sản phẩm#SD 1151-02 TJ
  Mã Heraeus#80062563
  Mã Sciencix#-
  Có thể dùng cho các model#Applied Biosystems (ABI)�- 120, 120A, 130, 130A, 230A, 270A-HAT (CZE), 471A, 757, 759, 759A, 773, 775, 783, 783A, 785A, 980, 1000S, SF 757, SF 759, SF 759A, SF 773, SF 775, SF 783, SF 783A, SF 785A, SF 980, SF 1000S
  Các mã tương đương của hãng#OEM number*: 2900-0503
  Đặt hàng tại AALamp.comDCL-2322
  • ₫566
 • Mã ChraLamp#DCL-2323
  Lamp TypeBóng đèn tia cực tím D2 dùng cho HPLC
  StatusJ - prealigned
  Life Time T - with timer
  Tag
  Dùng cho thiết bị của hãng#Applied Biosystems (ABI)
  Model máy HPLCSF 773
  Mã part gốc của hãng#
  Mã sản phẩm#SD 1151-02 TJ
  Mã Heraeus#80062563
  Mã Sciencix#-
  Có thể dùng cho các model#Applied Biosystems (ABI)�- 120, 120A, 130, 130A, 230A, 270A-HAT (CZE), 471A, 757, 759, 759A, 773, 775, 783, 783A, 785A, 980, 1000S, SF 757, SF 759, SF 759A, SF 773, SF 775, SF 783, SF 783A, SF 785A, SF 980, SF 1000S
  Các mã tương đương của hãng#OEM number*: 2900-0504
  Đặt hàng tại AALamp.comDCL-2323
  • ₫566
 • Mã ChraLamp#DCL-2324
  Lamp TypeBóng đèn tia cực tím D2 dùng cho HPLC
  StatusJ - prealigned
  Life Time T - with timer
  Tag
  Dùng cho thiết bị của hãng#Applied Biosystems (ABI)
  Model máy HPLCSF 775
  Mã part gốc của hãng#
  Mã sản phẩm#SD 1151-02 TJ
  Mã Heraeus#80062563
  Mã Sciencix#-
  Có thể dùng cho các model#Applied Biosystems (ABI)�- 120, 120A, 130, 130A, 230A, 270A-HAT (CZE), 471A, 757, 759, 759A, 773, 775, 783, 783A, 785A, 980, 1000S, SF 757, SF 759, SF 759A, SF 773, SF 775, SF 783, SF 783A, SF 785A, SF 980, SF 1000S
  Các mã tương đương của hãng#OEM number*: 2900-0505
  Đặt hàng tại AALamp.comDCL-2324
  • ₫566
 • Mã ChraLamp#DCL-2325
  Lamp TypeBóng đèn tia cực tím D2 dùng cho HPLC
  StatusJ - prealigned
  Life Time T - with timer
  Tag
  Dùng cho thiết bị của hãng#Applied Biosystems (ABI)
  Model máy HPLCSF 783
  Mã part gốc của hãng#
  Mã sản phẩm#SD 1151-02 TJ
  Mã Heraeus#80062563
  Mã Sciencix#-
  Có thể dùng cho các model#Applied Biosystems (ABI)�- 120, 120A, 130, 130A, 230A, 270A-HAT (CZE), 471A, 757, 759, 759A, 773, 775, 783, 783A, 785A, 980, 1000S, SF 757, SF 759, SF 759A, SF 773, SF 775, SF 783, SF 783A, SF 785A, SF 980, SF 1000S
  Các mã tương đương của hãng#OEM number*: 2900-0506
  Đặt hàng tại AALamp.comDCL-2325
  • ₫566
 • Mã ChraLamp#DCL-2326
  Lamp TypeBóng đèn tia cực tím D2 dùng cho HPLC
  StatusJ - prealigned
  Life Time T - with timer
  Tag
  Dùng cho thiết bị của hãng#Applied Biosystems (ABI)
  Model máy HPLCSF 783A
  Mã part gốc của hãng#
  Mã sản phẩm#SD 1151-02 TJ
  Mã Heraeus#80062563
  Mã Sciencix#-
  Có thể dùng cho các model#Applied Biosystems (ABI)�- 120, 120A, 130, 130A, 230A, 270A-HAT (CZE), 471A, 757, 759, 759A, 773, 775, 783, 783A, 785A, 980, 1000S, SF 757, SF 759, SF 759A, SF 773, SF 775, SF 783, SF 783A, SF 785A, SF 980, SF 1000S
  Các mã tương đương của hãng#OEM number*: 2900-0507
  Đặt hàng tại AALamp.comDCL-2326
  • ₫566
 • Mã ChraLamp#DCL-2327
  Lamp TypeBóng đèn tia cực tím D2 dùng cho HPLC
  StatusJ - prealigned
  Life Time T - with timer
  Tag
  Dùng cho thiết bị của hãng#Applied Biosystems (ABI)
  Model máy HPLCSF 785A
  Mã part gốc của hãng#
  Mã sản phẩm#SD 1151-02 TJ
  Mã Heraeus#80062563
  Mã Sciencix#-
  Có thể dùng cho các model#Applied Biosystems (ABI)�- 120, 120A, 130, 130A, 230A, 270A-HAT (CZE), 471A, 757, 759, 759A, 773, 775, 783, 783A, 785A, 980, 1000S, SF 757, SF 759, SF 759A, SF 773, SF 775, SF 783, SF 783A, SF 785A, SF 980, SF 1000S
  Các mã tương đương của hãng#OEM number*: 2900-0508
  Đặt hàng tại AALamp.comDCL-2327
  • ₫566
 • Mã ChraLamp#DCL-2328
  Lamp TypeBóng đèn tia cực tím D2 dùng cho HPLC
  StatusJ - prealigned
  Life Time T - with timer
  Tag
  Dùng cho thiết bị của hãng#Applied Biosystems (ABI)
  Model máy HPLCSF 980
  Mã part gốc của hãng#2900-0484
  Mã sản phẩm#SD 1151-02 TJ
  Mã Heraeus#80062563
  Mã Sciencix#-
  Có thể dùng cho các model#Applied Biosystems (ABI)�- 120, 120A, 130, 130A, 230A, 270A-HAT (CZE), 471A, 757, 759, 759A, 773, 775, 783, 783A, 785A, 980, 1000S, SF 757, SF 759, SF 759A, SF 773, SF 775, SF 783, SF 783A, SF 785A, SF 980, SF 1000S
  Các mã tương đương của hãng#OEM number*: 2900-0509
  Đặt hàng tại AALamp.comDCL-2328
  • ₫566
 • Mã ChraLamp#DCL-2329
  Lamp TypeBóng đèn tia cực tím D2 dùng cho HPLC
  StatusJ - prealigned
  Life Time T - with timer
  Tag
  Dùng cho thiết bị của hãng#Applied Biosystems (ABI)
  Model máy HPLCSF 1000S
  Mã part gốc của hãng#
  Mã sản phẩm#SD 1151-02 TJ
  Mã Heraeus#80062563
  Mã Sciencix#-
  Có thể dùng cho các model#Applied Biosystems (ABI)�- 120, 120A, 130, 130A, 230A, 270A-HAT (CZE), 471A, 757, 759, 759A, 773, 775, 783, 783A, 785A, 980, 1000S, SF 757, SF 759, SF 759A, SF 773, SF 775, SF 783, SF 783A, SF 785A, SF 980, SF 1000S
  Các mã tương đương của hãng#OEM number*: 2900-0510
  Đặt hàng tại AALamp.comDCL-2329
  • ₫566
 • Mã ChraLamp#DCL-2330
  Lamp TypeBóng đèn tia cực tím D2 dùng cho HPLC
  StatusJ - prealigned
  Life Time T - with timer
  Tag
  Dùng cho thiết bị của hãng#Aqualabo (Secomam)
  Model máy HPLCSTAC
  Mã part gốc của hãng#
  Mã sản phẩm#DS 253 TJ
  Mã Heraeus#45006242
  Mã Sciencix#-
  Có thể dùng cho các model#Aqualabo (Secomam)�- STAC, STAC Chlorine
  Các mã tương đương của hãng#
  Đặt hàng tại AALamp.comDCL-2330
  • ₫520
 • Mã ChraLamp#DCL-2331
  Lamp TypeBóng đèn tia cực tím D2 dùng cho HPLC
  StatusJ - prealigned
  Life Time T - with timer
  Tag
  Dùng cho thiết bị của hãng#Aqualabo (Secomam)
  Model máy HPLCSTAC Chlorine
  Mã part gốc của hãng#
  Mã sản phẩm#DS 253 TJ
  Mã Heraeus#45006242
  Mã Sciencix#-
  Có thể dùng cho các model#Aqualabo (Secomam)�- STAC, STAC Chlorine
  Các mã tương đương của hãng#
  Đặt hàng tại AALamp.comDCL-2331
  • ₫520
 • Mã ChraLamp#DCL-2332
  Lamp TypeBóng đèn tia cực tím D2 dùng cho HPLC
  StatusJ - prealigned
  Life Time
  Tag
  Dùng cho thiết bị của hãng#Armen Instrument
  Model máy HPLCSpot Prep II 50
  Mã part gốc của hãng#
  Mã sản phẩm#SD 1191-01 J
  Mã Heraeus#80125095
  Mã Sciencix#-
  Có thể dùng cho các model#Armen Instrument�- Spot Prep II 50, Spot Prep II 200, Spot Prep II 250, Spot Skid 3L, Spot Skid 5L,Spot Skid 6L
  Các mã tương đương của hãng#
  Đặt hàng tại AALamp.comDCL-2332
  • ₫455
 • Mã ChraLamp#DCL-2333
  Lamp TypeBóng đèn tia cực tím D2 dùng cho HPLC
  StatusJ - prealigned
  Life Time
  Tag
  Dùng cho thiết bị của hãng#Armen Instrument
  Model máy HPLCSpot Prep II 200
  Mã part gốc của hãng#
  Mã sản phẩm#SD 1191-01 J
  Mã Heraeus#80125095
  Mã Sciencix#-
  Có thể dùng cho các model#Armen Instrument�- Spot Prep II 50, Spot Prep II 200, Spot Prep II 250, Spot Skid 3L, Spot Skid 5L,Spot Skid 6L
  Các mã tương đương của hãng#
  Đặt hàng tại AALamp.comDCL-2333
  • ₫455
 • Mã ChraLamp#DCL-2334
  Lamp TypeBóng đèn tia cực tím D2 dùng cho HPLC
  StatusJ - prealigned
  Life Time
  Tag
  Dùng cho thiết bị của hãng#Armen Instrument
  Model máy HPLCSpot Prep II 250
  Mã part gốc của hãng#
  Mã sản phẩm#SD 1191-01 J
  Mã Heraeus#80125095
  Mã Sciencix#-
  Có thể dùng cho các model#Armen Instrument�- Spot Prep II 50, Spot Prep II 200, Spot Prep II 250, Spot Skid 3L, Spot Skid 5L,Spot Skid 6L
  Các mã tương đương của hãng#
  Đặt hàng tại AALamp.comDCL-2334
  • ₫455
 • Mã ChraLamp#DCL-2335
  Lamp TypeBóng đèn tia cực tím D2 dùng cho HPLC
  StatusJ - prealigned
  Life Time
  Tag
  Dùng cho thiết bị của hãng#Armen Instrument
  Model máy HPLCSpot Skid 3L
  Mã part gốc của hãng#
  Mã sản phẩm#SD 1191-01 J
  Mã Heraeus#80125095
  Mã Sciencix#-
  Có thể dùng cho các model#Armen Instrument�- Spot Prep II 50, Spot Prep II 200, Spot Prep II 250, Spot Skid 3L, Spot Skid 5L,Spot Skid 6L
  Các mã tương đương của hãng#
  Đặt hàng tại AALamp.comDCL-2335
  • ₫455
 • Mã ChraLamp#DCL-2336
  Lamp TypeBóng đèn tia cực tím D2 dùng cho HPLC
  StatusJ - prealigned
  Life Time
  Tag
  Dùng cho thiết bị của hãng#Armen Instrument
  Model máy HPLCSpot Skid 5L
  Mã part gốc của hãng#
  Mã sản phẩm#SD 1191-01 J
  Mã Heraeus#80125095
  Mã Sciencix#-
  Có thể dùng cho các model#Armen Instrument�- Spot Prep II 50, Spot Prep II 200, Spot Prep II 250, Spot Skid 3L, Spot Skid 5L,Spot Skid 6L
  Các mã tương đương của hãng#
  Đặt hàng tại AALamp.comDCL-2336
  • ₫455
 • Mã ChraLamp#DCL-2337
  Lamp TypeBóng đèn tia cực tím D2 dùng cho HPLC
  StatusJ - prealigned
  Life Time
  Tag
  Dùng cho thiết bị của hãng#Armen Instrument
  Model máy HPLCSpot Skid 6L
  Mã part gốc của hãng#
  Mã sản phẩm#SD 1191-01 J
  Mã Heraeus#80125095
  Mã Sciencix#-
  Có thể dùng cho các model#Armen Instrument�- Spot Prep II 50, Spot Prep II 200, Spot Prep II 250, Spot Skid 3L, Spot Skid 5L,Spot Skid 6L
  Các mã tương đương của hãng#
  Đặt hàng tại AALamp.comDCL-2337
  • ₫455
 • Mã ChraLamp#DCL-2338
  Lamp TypeBóng đèn tia cực tím D2 dùng cho HPLC
  Status
  Life Time
  Tag
  Dùng cho thiết bị của hãng#Barspec
  Model máy HPLCall models
  Mã part gốc của hãng#
  Mã sản phẩm#SD 3651-03
  Mã Heraeus#80056123
  Mã Sciencix#-
  Có thể dùng cho các model#Barspec�- all models
  Các mã tương đương của hãng#
  Đặt hàng tại AALamp.comDCL-2338
  • ₫556
 • Mã ChraLamp#DCL-2339
  Lamp TypeBóng đèn tia cực tím D2 dùng cho HPLC
  StatusJ - prealigned
  Life Time T - with timer
  Tag
  Dùng cho thiết bị của hãng#BAS
  Model máy HPLC200
  Mã part gốc của hãng#
  Mã sản phẩm#J53
  Mã Heraeus#80078578
  Mã Sciencix#-
  Có thể dùng cho các model#BAS�- 200
  Các mã tương đương của hãng#
  Đặt hàng tại AALamp.comDCL-2339
  • ₫542
 • Mã ChraLamp#DCL-2340
  Lamp TypeBóng đèn tia cực tím D2 dùng cho HPLC
  Status
  Life Time
  Tag
  Dùng cho thiết bị của hãng#Beckman
  Model máy HPLC100
  Mã part gốc của hãng#585699
  Mã sản phẩm#SD 3651-03
  Mã Heraeus#80056123
  Mã Sciencix#-
  Có thể dùng cho các model#Beckman�- 100
  Các mã tương đương của hãng#(OEM number*: 585699)
  Đặt hàng tại AALamp.comDCL-2340
  • ₫556
 • Mã ChraLamp#DCL-2341
  Lamp TypeBóng đèn tia cực tím D2 dùng cho HPLC
  StatusJ - prealigned
  Life Time T - with timer
  Tag
  Dùng cho thiết bị của hãng#Beckman
  Model máy HPLC166
  Mã part gốc của hãng#239372
  Mã sản phẩm#J43
  Mã Heraeus#80053989
  Mã Sciencix#-
  Có thể dùng cho các model#Beckman�- 166
  Các mã tương đương của hãng#(OEM numbers*: 239372)
  Đặt hàng tại AALamp.comDCL-2341
  • ₫770
 • Mã ChraLamp#DCL-2342
  Lamp TypeBóng đèn tia cực tím D2 dùng cho HPLC
  Status
  Life Time
  Tag
  Dùng cho thiết bị của hãng#Beckman
  Model máy HPLCDU 600 series
  Mã part gốc của hãng#514366
  Mã sản phẩm#J04
  Mã Heraeus#80048278
  Mã Sciencix#-
  Có thể dùng cho các model#Beckman�- DU 600 Serie, DU 620, DU 630, DU 640, DU 650, DU 800, DU 7000, DU 7500
  Các mã tương đương của hãng#(OEM numbers*: 514366)
  Đặt hàng tại AALamp.comDCL-2342
  • ₫570
 • Mã ChraLamp#DCL-2343
  Lamp TypeBóng đèn tia cực tím D2 dùng cho HPLC
  Status
  Life Time
  Tag
  Dùng cho thiết bị của hãng#Beckman
  Model máy HPLCDU 620
  Mã part gốc của hãng#514366
  Mã sản phẩm#J04
  Mã Heraeus#80048278
  Mã Sciencix#-
  Có thể dùng cho các model#Beckman�- DU 600 Serie, DU 620, DU 630, DU 640, DU 650, DU 800, DU 7000, DU 7501
  Các mã tương đương của hãng#(OEM numbers*: 514366)
  Đặt hàng tại AALamp.comDCL-2343
  • ₫570
 • Mã ChraLamp#DCL-2344
  Lamp TypeBóng đèn tia cực tím D2 dùng cho HPLC
  Status
  Life Time
  Tag
  Dùng cho thiết bị của hãng#Beckman
  Model máy HPLCDU 630
  Mã part gốc của hãng#514366
  Mã sản phẩm#J04
  Mã Heraeus#80048278
  Mã Sciencix#-
  Có thể dùng cho các model#Beckman�- DU 600 Serie, DU 620, DU 630, DU 640, DU 650, DU 800, DU 7000, DU 7502
  Các mã tương đương của hãng#(OEM numbers*: 514366)
  Đặt hàng tại AALamp.comDCL-2344
  • ₫570
 • Mã ChraLamp#DCL-2345
  Lamp TypeBóng đèn tia cực tím D2 dùng cho HPLC
  Status
  Life Time
  Tag
  Dùng cho thiết bị của hãng#Beckman
  Model máy HPLCDU 640
  Mã part gốc của hãng#514366
  Mã sản phẩm#J04
  Mã Heraeus#80048278
  Mã Sciencix#-
  Có thể dùng cho các model#Beckman�- DU 600 Serie, DU 620, DU 630, DU 640, DU 650, DU 800, DU 7000, DU 7503
  Các mã tương đương của hãng#(OEM numbers*: 514366)
  Đặt hàng tại AALamp.comDCL-2345
  • ₫570
 • Mã ChraLamp#DCL-2346
  Lamp TypeBóng đèn tia cực tím D2 dùng cho HPLC
  Status
  Life Time
  Tag
  Dùng cho thiết bị của hãng#Beckman
  Model máy HPLCDU 650
  Mã part gốc của hãng#514366
  Mã sản phẩm#J04
  Mã Heraeus#80048278
  Mã Sciencix#-
  Có thể dùng cho các model#Beckman�- DU 600 Serie, DU 620, DU 630, DU 640, DU 650, DU 800, DU 7000, DU 7504
  Các mã tương đương của hãng#(OEM numbers*: 514366)
  Đặt hàng tại AALamp.comDCL-2346
  • ₫570
 • Mã ChraLamp#DCL-2347
  Lamp TypeBóng đèn tia cực tím D2 dùng cho HPLC
  Status
  Life Time
  Tag
  Dùng cho thiết bị của hãng#Beckman
  Model máy HPLCDU 800
  Mã part gốc của hãng#514366
  Mã sản phẩm#J04
  Mã Heraeus#80048278
  Mã Sciencix#-
  Có thể dùng cho các model#Beckman�- DU 600 Serie, DU 620, DU 630, DU 640, DU 650, DU 800, DU 7000, DU 7505
  Các mã tương đương của hãng#(OEM numbers*: 514366)
  Đặt hàng tại AALamp.comDCL-2347
  • ₫570
 • Mã ChraLamp#DCL-2348
  Lamp TypeBóng đèn tia cực tím D2 dùng cho HPLC
  Status
  Life Time
  Tag
  Dùng cho thiết bị của hãng#Beckman
  Model máy HPLCDU 7000
  Mã part gốc của hãng#514366
  Mã sản phẩm#J04
  Mã Heraeus#80048278
  Mã Sciencix#-
  Có thể dùng cho các model#Beckman�- DU 600 Serie, DU 620, DU 630, DU 640, DU 650, DU 800, DU 7000, DU 7506
  Các mã tương đương của hãng#(OEM numbers*: 514366)
  Đặt hàng tại AALamp.comDCL-2348
  • ₫570
 • Mã ChraLamp#DCL-2349
  Lamp TypeBóng đèn tia cực tím D2 dùng cho HPLC
  Status
  Life Time
  Tag
  Dùng cho thiết bị của hãng#Beckman
  Model máy HPLCDU 7500
  Mã part gốc của hãng#514366
  Mã sản phẩm#J04
  Mã Heraeus#80048278
  Mã Sciencix#-
  Có thể dùng cho các model#Beckman�- DU 600 Serie, DU 620, DU 630, DU 640, DU 650, DU 800, DU 7000, DU 7507
  Các mã tương đương của hãng#(OEM numbers*: 514366)
  Đặt hàng tại AALamp.comDCL-2349
  • ₫570
 • Mã ChraLamp#DCL-2350
  Lamp TypeBóng đèn tia cực tím D2 dùng cho HPLC
  StatusJ - prealigned
  Life Time
  Tag
  Dùng cho thiết bị của hãng#Beckman
  Model máy HPLCP/ACE 5000
  Mã part gốc của hãng#144-667
  Mã sản phẩm#DS 251/05 J
  Mã Heraeus#80045466
  Mã Sciencix#-
  Có thể dùng cho các model#Beckman�- P/ACE� 5000, P/ACE� 5010, P/ACE� 5500, P/ACE� 5510, P/ACE� MDQ
  Các mã tương đương của hãng#(OEM number*: 144-667)
  Đặt hàng tại AALamp.comDCL-2350
  • ₫644
 • Mã ChraLamp#DCL-2351
  Lamp TypeBóng đèn tia cực tím D2 dùng cho HPLC
  StatusJ - prealigned
  Life Time
  Tag
  Dùng cho thiết bị của hãng#Beckman
  Model máy HPLCP/ACE 5010
  Mã part gốc của hãng#144-667
  Mã sản phẩm#DS 251/05 J
  Mã Heraeus#80045466
  Mã Sciencix#-
  Có thể dùng cho các model#Beckman�- P/ACE� 5000, P/ACE� 5010, P/ACE� 5500, P/ACE� 5510, P/ACE� MDQ
  Các mã tương đương của hãng#(OEM number*: 144-667)
  Đặt hàng tại AALamp.comDCL-2351
  • ₫644
 • Mã ChraLamp#DCL-2352
  Lamp TypeBóng đèn tia cực tím D2 dùng cho HPLC
  StatusJ - prealigned
  Life Time
  Tag
  Dùng cho thiết bị của hãng#Beckman
  Model máy HPLCP/ACE 5500
  Mã part gốc của hãng#144-667
  Mã sản phẩm#DS 251/05 J
  Mã Heraeus#80045466
  Mã Sciencix#-
  Có thể dùng cho các model#Beckman�- P/ACE� 5000, P/ACE� 5010, P/ACE� 5500, P/ACE� 5510, P/ACE� MDQ
  Các mã tương đương của hãng#(OEM number*: 144-667)
  Đặt hàng tại AALamp.comDCL-2352
  • ₫644
 • Mã ChraLamp#DCL-2353
  Lamp TypeBóng đèn tia cực tím D2 dùng cho HPLC
  StatusJ - prealigned
  Life Time
  Tag
  Dùng cho thiết bị của hãng#Beckman
  Model máy HPLCP/ACE 5510
  Mã part gốc của hãng#144-667
  Mã sản phẩm#DS 251/05 J
  Mã Heraeus#80045466
  Mã Sciencix#-
  Có thể dùng cho các model#Beckman�- P/ACE� 5000, P/ACE� 5010, P/ACE� 5500, P/ACE� 5510, P/ACE� MDQ
  Các mã tương đương của hãng#(OEM number*: 144-667)
  Đặt hàng tại AALamp.comDCL-2353
  • ₫644
 • Mã ChraLamp#DCL-2354
  Lamp TypeBóng đèn tia cực tím D2 dùng cho HPLC
  StatusJ - prealigned
  Life Time
  Tag
  Dùng cho thiết bị của hãng#Beckman
  Model máy HPLCP/ACE MDQ System
  Mã part gốc của hãng#144-667
  Mã sản phẩm#DS 251/05 J
  Mã Heraeus#80045466
  Mã Sciencix#-
  Có thể dùng cho các model#Beckman�- P/ACE� 5000, P/ACE� 5010, P/ACE� 5500, P/ACE� 5510, P/ACE� MDQ
  Các mã tương đương của hãng#(OEM number*: 144-667)
  Đặt hàng tại AALamp.comDCL-2354
  • ₫644
 • Mã ChraLamp#DCL-2355
  Lamp TypeBóng đèn tia cực tím D2 dùng cho HPLC
  StatusJ - prealigned
  Life Time T - with timer
  Tag
  Dùng cho thiết bị của hãng#Biocad
  Model máy HPLC60
  Mã part gốc của hãng#P5-1085-00-5020
  Mã sản phẩm#J53
  Mã Heraeus#80078578
  Mã Sciencix#-
  Có thể dùng cho các model#Biorad�- 206, 300, 1790, BioDimensions, Biofocus 2000, Biofocus 3000, CE2000, HPE 100, MDL 1790, MDL 1801, Microsampler 100
  Các mã tương đương của hãng#(OEM numbers*: 930-6106)
  Đặt hàng tại AALamp.comDCL-2355
  • ₫542
 • Mã ChraLamp#DCL-2356
  Lamp TypeBóng đèn tia cực tím D2 dùng cho HPLC
  StatusJ - prealigned
  Life Time T - with timer
  Tag
  Dùng cho thiết bị của hãng#Biocad
  Model máy HPLC700E
  Mã part gốc của hãng#P5-1085-00-5020
  Mã sản phẩm#J53
  Mã Heraeus#80078578
  Mã Sciencix#-
  Có thể dùng cho các model#Biorad�- 206, 300, 1790, BioDimensions, Biofocus 2000, Biofocus 3000, CE2000, HPE 100, MDL 1790, MDL 1801, Microsampler 101
  Các mã tương đương của hãng#(OEM numbers*: 930-6106)
  Đặt hàng tại AALamp.comDCL-2356
  • ₫542
 • Mã ChraLamp#DCL-2357
  Lamp TypeBóng đèn tia cực tím D2 dùng cho HPLC
  StatusJ - prealigned
  Life Time T - with timer
  Tag
  Dùng cho thiết bị của hãng#Biocad
  Model máy HPLCSprint
  Mã part gốc của hãng#P5-1085-00-5020
  Mã sản phẩm#J53
  Mã Heraeus#80078578
  Mã Sciencix#-
  Có thể dùng cho các model#Biorad�- 206, 300, 1790, BioDimensions, Biofocus 2000, Biofocus 3000, CE2000, HPE 100, MDL 1790, MDL 1801, Microsampler 102
  Các mã tương đương của hãng#(OEM numbers*: 930-6106)
  Đặt hàng tại AALamp.comDCL-2357
  • ₫542
 • Mã ChraLamp#DCL-2358
  Lamp TypeBóng đèn tia cực tím D2 dùng cho HPLC
  StatusJ - prealigned
  Life Time T - with timer
  Tag
  Dùng cho thiết bị của hãng#Biorad
  Model máy HPLC206
  Mã part gốc của hãng#
  Mã sản phẩm#J53
  Mã Heraeus#80078578
  Mã Sciencix#-
  Có thể dùng cho các model#Biorad�- 206, 300, 1790, BioDimensions, Biofocus 2000, Biofocus 3000, CE2000, HPE 100, MDL 1790, MDL 1801, Microsampler 103
  Các mã tương đương của hãng#(OEM numbers*: 930-6106)
  Đặt hàng tại AALamp.comDCL-2358
  • ₫542
Items: 150 of 1227, per page